LÄÄKITYSTURVALLISUUS KUNTOON Osa 1/5 Hyvällä turvallisuuskulttuurilla tuloksia

LÄÄKITYSTURVALLISUUS KUNTOON Osa 1/5 Hyvällä turvallisuuskulttuurilla tuloksia

Tänään vietetään Potilasturvallisuuspäivää. Lääkehoidon turvallisuus, eli lääkitysturvallisuus on iso osa potilasturvallisuutta. Terveydenhuollossa yli puolet vaaratapahtumista liittyy lääkehoitoon. Aloitammekin nyt blogisarjan lääkitysturvallisuudesta – kuinka varmistan turvallisen lääkehoidon toteutumisen hoivapalveluissa ja kotihoidossa. Blogisarjassa on viisi osaa ja tämä ensimmäinen käsittelee organisaation kulttuuria ja kuinka se voi tukea turvallisen lääkehoidon toteutumista.

Osa 1/5 Hyvällä turvallisuuskulttuurilla tuloksia

Työyhteisön toimivuus on olennainen osa työhyvinvointia. Toisiin luotetaan ja kollegasta ajatellaan, että hän on auttamassa sinua hoitamaan työsi hyvin. Esimiehen tehtävänä taas on huolehtia siitä, että kaikki voivat toteuttaa työtehtäviään parhaalla mahdollisella tavalla. Toimivassa työyhteisössä huolehditaan yhdessä turvallisen lääkehoidon toteutumisesta. Lääkehoitoprosessin turvallisuus ja lääkityspoikkeamien raportointi on kokonaisuus, johon tarvitaan jokaisen lääkehoidon parissa työskentelevän panosta. Kaikilla lääkehoitoa toteuttavilla on ainakin jossain määrin tietoa siitä mikä voi mennä pieleen ja toisaalta mitkä asiat hoituvat hyvin.

Varmista, että työpaikallasi on turvallisuuskulttuuri, jossa kaikki raportoivat lääkityspoikkeamia!

Mikäli työyhteisössä ei löydy tahtoa ja ymmärrystä siitä miksi poikkeamia tulee raportoida, tulisi yhdessä keskustella kuinka kasvattaa motivaatiota.

Mistä lääkityspoikkeamien aliraportointi voi johtua?

  1. Poikkeamien raportoinnin merkitystä ei ymmärretä
  2. Kiireessä raportointi unohtuu
  3. Vähäinen poikkeamaraporttien määrä nähdään hyvänä asiana
  4. Kaikilla ei ole osaamista tai tietoa siitä kuinka tehdään lääkityspoikkeamailmoitus
  5. Työntekijöitä ei sitouteta raportoimaan
  6. Työyhteisössä ei ole avoin keskustelukulttuuri ja virheitä piilotellaan

Lääkityspoikkeamin raportointi parantaa lääkitysturvallisuutta, helpottaa työsuunnittelua ja henkilöstön taakkaa. Kun tiedetään millaisissa tilanteissa poikkeamia sattuu, voidaan niihin pyrkiä vaikuttamaan yhdessä. Esimerkiksi jos poikkeamia esiintyy paljon lääkkeiden jaossa annospusseista lääkelaseihin, voidaan yhdessä miettiä voisiko prosessia helpottaa virheiden vähentämiseksi.

Kaikkien työntekijöiden on hyvä tietää millaisia lääkityspoikkeamia juuri meillä sattuu ja kuinka näitä poikkeamia pyritään ehkäisemään. Myös uusille työntekijöille tulee kertoa perehdytyksessä kuinka lääkityspoikkeamia raportoidaan työyhteisössä. Esimiehen vastuulla on tiedottaa säännöllisesti sattuneista ja läheltä piti lääkityspoikkeamista. Näin voidaan sekä kehittää suojausmekanismeja poikkeamia vastaan, että sitouttaa henkilökuntaa raportoimaan poikkeamista.

Mitä enemmän poikkeamia raportoidaan, sen avoimempaa turvallisuuskulttuuri on. Kenenkään ei siis tarvitse pelätä poikkeamien raportointia ja sitä, antaako huonoa kuvaa omasta toiminnastaan ja työpaikastaan. On myös hyvä ymmärtää, että raportointi ei koskaan voi kertoa poikkeamien todellisesta lukumäärästä työpaikalla.

Follow us on