Tänään vietetään Potilasturvallisuuspäivää. Lääkehoidon turvallisuus, eli lääkitysturvallisuus on iso osa potilasturvallisuutta. Terveydenhuollossa yli puolet vaaratapahtumista liittyy lääkehoitoon. Aloitammekin nyt blogisarjan lääkitysturvallisuudesta – kuinka varmistan turvallisen lääkehoidon toteutumisen hoivapalveluissa ja kotihoidossa. Blogisarjassa on viisi osaa ja tämä ensimmäinen käsittelee organisaation kulttuuria ja kuinka se voi tukea turvallisen lääkehoidon toteutumista.

LÄÄKITYSTURVALLISUUS KUNTOON – Osa 1/5 Hyvällä turvallisuuskulttuurilla tuloksia

Työyhteisön toimivuus on olennainen osa työhyvinvointia. Toisiin luotetaan ja kollegasta ajatellaan, että hän on auttamassa sinua hoitamaan työsi hyvin. Esimiehen tehtävänä taas on huolehtia siitä, että kaikki voivat toteuttaa työtehtäviään parhaalla mahdollisella tavalla. Toimivassa työyhteisössä huolehditaan yhdessä turvallisen lääkehoidon toteutumisesta. Lääkehoitoprosessin turvallisuus ja lääkityspoikkeamien raportointi on kokonaisuus, johon tarvitaan jokaisen lääkehoidon parissa työskentelevän panosta. Kaikilla lääkehoitoa toteuttavilla on ainakin jossain määrin tietoa siitä mikä voi mennä pieleen ja toisaalta mitkä asiat hoituvat hyvin.

Varmista, että työpaikallasi on turvallisuuskulttuuri, jossa kaikki raportoivat lääkityspoikkeamia!

Mikäli työyhteisössä ei löydy tahtoa ja ymmärrystä siitä miksi poikkeamia tulee raportoida, tulisi yhdessä keskustella kuinka kasvattaa motivaatiota.

Mistä lääkityspoikkeamien aliraportointi voi johtua?

  1. Poikkeamien raportoinnin merkitystä ei ymmärretä
  2. Kiireessä raportointi unohtuu
  3. Vähäinen poikkeamaraporttien määrä nähdään hyvänä asiana
  4. Kaikilla ei ole osaamista tai tietoa siitä kuinka tehdään lääkityspoikkeamailmoitus
  5. Työntekijöitä ei sitouteta raportoimaan
  6. Työyhteisössä ei ole avoin keskustelukulttuuri ja virheitä piilotellaan

Lääkityspoikkeamin raportointi parantaa lääkitysturvallisuutta, helpottaa työsuunnittelua ja henkilöstön taakkaa. Kun tiedetään millaisissa tilanteissa poikkeamia sattuu, voidaan niihin pyrkiä vaikuttamaan yhdessä. Esimerkiksi jos poikkeamia esiintyy paljon lääkkeiden jaossa annospusseista lääkelaseihin, voidaan yhdessä miettiä voisiko prosessia helpottaa virheiden vähentämiseksi.

Kaikkien työntekijöiden on hyvä tietää millaisia lääkityspoikkeamia juuri meillä sattuu ja kuinka näitä poikkeamia pyritään ehkäisemään. Myös uusille työntekijöille tulee kertoa perehdytyksessä kuinka lääkityspoikkeamia raportoidaan työyhteisössä. Esimiehen vastuulla on tiedottaa säännöllisesti sattuneista ja läheltä piti lääkityspoikkeamista. Näin voidaan sekä kehittää suojausmekanismeja poikkeamia vastaan, että sitouttaa henkilökuntaa raportoimaan poikkeamista.

Mitä enemmän poikkeamia raportoidaan, sen avoimempaa turvallisuuskulttuuri on. Kenenkään ei siis tarvitse pelätä poikkeamien raportointia ja sitä, antaako huonoa kuvaa omasta toiminnastaan ja työpaikastaan. On myös hyvä ymmärtää, että raportointi ei koskaan voi kertoa poikkeamien todellisesta lukumäärästä työpaikalla.

Kuinka teillä toimitaan, kun ilmenee lääkityspoikkeama?

Lääkitysturvallisuus on olennainen osa lääkehoitoprosessia kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. Lääkitysturvallisuutta voidaan kehittää monin eri tavoin. Näihin kuuluvat esimerkiksi henkilöstön osaamisen varmistaminen säännöllisillä koulutuksilla sekä lääkehoidon vaaratapahtumista oppiminen.

Lääkityspoikkeamien raportointijärjestelmän (kuten Haipro) käyttö on suositeltavaa. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi. Usein ajatellaan virheellisesti, että pelkkä lääkityspoikkeamien raportointi riittää ja tilastodataa katsomalla voidaan tietää poikkeamien yleisyys ja laatu. Lääkehoitoprosessista vastaavien henkilöiden tulee kuitenkin myös analysoida sattuneet poikkeamat ja tiedottaa niistä henkilöstöä. Kaikkien tulee tietää lääkehoidon vaaranpaikat sekä kuinka välttyä niiltä. Tilastodataa raportoimalla, “elokuussa sattui kolme jakovirhettä ja yksi asukas sai väärät lääkkeet”, ei kuitenkaan loppujen lopuksi päästä käsiksi ongelmien juurisyihin. Tarvitaan siis tietoa ja taitoa jalkauttaa lääkitysturvallisuutta tukevat käytänteet työpaikalle.

Kiinnostuitko? Aloitamme pian blogissamme juttusarjan “Lääkitysturvallisuuden varmistaminen hoivassa ja kotihoidossa”.

Mitä hoitajat toivovat lääkehoitokoulutukselta?

Teetimme vuoden alussa Aino-lääkelupakoulutus asiakkaillemme kyselyn lääkehoidon koulutustoiveisiin liittyen. Lähihoitajien ja sairaanhoitajien toiveita tiedusteltiin kahdesta eri näkökulmasta, lääkehoidon toivotut koulutusaiheet ja miten koulutus olisi hyvä toteuttaa. Saimme mukavasti vastauksia ja tässä esittelemme joitain vastauksia liittyen lääkehoidon toivottuihin koulutusaiheisiin.

Lääkehoidon koulutusaiheista eniten toivottiin sydän- ja verisuonisairauksien ja kivun lääkehoidon aihealueita. Tämä ei ole yllättävää, sillä nämä lääkeryhmät ovat eniten käytetyimpien johdossa. Lisäksi lääkehoitoon liittyvistä yleisistä aihepiireistä toivottiin koulutusta lääkkeiden yhteisvaikutuksista, lääkkeiden vaikutusmekanismeista – kuinka lääkkeet vaikuttavat elimistössä ja miten lääkehoitoa voidaan toteuttaa turvallisesti.

Hoivayksiköiden lääkitysturvallisuus on ollut viime aikoina paljon esillä ja säännöllisen täydennyskoulutuksen avulla voidaan tähänkin panostaa entistä enemmän. Lääkkeiden yhteisvaikutukset puolestaan ovat yhä yleisempiä. Saatavilla oleva tieto yhteisvaikutuksista lisääntyy ja kuten tiedetään, iäkkäillä on keskimäärin enemmän lääkkeitä käytössä verrattuna esimerkiksi työikäisiin. Iäkkäiden lääkehoito on suhteellisen vaativaa. Lisäksi uusia lääkkeitä kehitetään jatkuvasti ja esimeriksi biologisten lääkkeiden määrä on viime vuosina kasvanut hurjaa vauhtia.

Kysyimme myös millaiset tilanteet aiheuttavat epävarmuutta lääkehoidon toteutuksessa hoivayksiköissä. Tällaisina tilanteina mainittiin esimerkiksi seuraavia:

”Kun asukas on kotiutunut sairaalasta ja lääkelista on sekaisin.”

”Kun asukas ei tahdo ottaa lääkkeitään.”

”Insuliinien annostelu.”

”Kun lääkeannosta täytyy vähentää tai lisätä seurantamittausten mukaisesti.”

”Miten käsikauppalääkkeet sopivat yhteen reseptilääkkeiden kanssa.”

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille, otamme huomioon palautteenne. Tänä vuonna teemme kaksi uutta verkkokoulutusta Aino-asiakkaillemme, keväällä julkaistavan Antikoagulantit koulutuksen sekä syksyllä julkaistavan Muistisairaudet koulutuksen. Antoisia opiskeluhetkiä nykyisille ja uusille asiakkaillemme!

Aino-lääkelupakoulutus on ainoa räätälöity verkkokoulutus, joka on suunniteltu vastaamaan palvelutalojen ja hoivakotien hoitohenkilökunnan työnkuvaa. Lääkehoitoon liittyviä asioita käsitellään moduuleissa käytännönläheisesti ja ammattiryhmittäin tarkoituksenmukaisella tasolla. Koulutus varmistaa hoitohenkilöstön tasaisen, työtehtävien ja vastuiden vaatiman osaamisen tason. Kun lääkehoidon toteutus ja seuranta nojaavat vahvaan lääkehoidon osaamiseen, on asukkaiden lääkehoito tehokasta ja turvallista. Aino-lääkelupakoulutusta tuottaa Aino ja Eino Lääkehoitopalvelut ja tätä koulutusta voi saada vuoden 2020 alusta HY+:n kautta

Koulutuksella varmuutta lääkehoitoprosessin johtajuuteen hoivayksiköissä

Viime aikojen hoivakohut ovat ruotineet paljon sitä miten lääkehoidossa ja –huollossa esiintyy huomattavia puutteita osassa hoivayksiköitä. Julkisuudessa ruoditaan usein sitä, että on annettu vääriä lääkkeitä ja hoitajakohtaiset lääkeluvat puuttuvat. Lääkelupakoulutus ja työpaikalla suoritetut käytännön näytöt lääkkeiden antamista ja jakamista koskien varmistavat hoitajien osaamisen ja sen jatkuvan päivittämisen. Kuitenkin kyse ei ole vain työntekijöistä, vaan myös johdosta. Johdon vastuulla on huolehtia siitä, että kaikilla työpaikan lääkehoitoon osallistuvilla lääkeluvat ovat kunnossa. Tämä pätee myös keikkalaisiin ja opiskelijoihin soveltuvin osin.

Miksi johdon vastuusta puhutaan verrattain vähän maallikoille suuntautuvassa uutisoinnissa hoivayksiköiden lääkitysturvallisuuspuutteista?

Lääkelupien puuttuminen on helppoa mieltää, se on yksinkertainen kyllä tai ei – asia, luvat joko ovat kunnossa tai ne eivät ole. Näin yksinkertaista tämä ei toki ole. Joskus lääkehoito voi olla hyvinkin laadukasta vaikka lääkelupia ei ole suoritettu asianmukaisesti. Toki useimmiten lääkelupien puuttuminen kielii ongelmista myös lääkehoidon käytännöntoteutuksessa. Johdon osuutta on hankalaa hahmottaa ja se taas ei välity maallikoille niin helposti. Omaiset ja asukkaat huomaavat vain puutteet käytännössä, ”omaiseni sai väärät lääkkeet” tai ”en saanut iltalääkkeitä ollenkaan”.

Miksi johto ei huolehdi näitä asioita kuntoon?

Varmaankin suurimpia syitä on resurssien puute. Ei ole aikaa tarpeeksi muiden rutiinitöiden ohella ja toisaalta aina ei myöskään ole osaamista eikä pätevyyttä. Toisinaan ei myöskään ole käsitystä siitä kuka hoitaa ja mitä. Ovatko lääkeluvat ja lääkehoitoprosessin johtajuus johdon vai lääkehoidosta vastaavan sairaanhoitajan vastuulla? Vai ovatko kenties molemmat tahot vastuullisia? Hoivayksiköiden johdon vastuuta koko lääkehoitoprosessista on kasvatettu jatkuvasti. Lisääntynyt omalvalvonta ohjaa ottamaan enemmän vastuuta lääkehoidon ja –huollon toteuttamisesta, sekä siitä miten toimitaan kun tulee poikkeamia. Tämä voi olla turhauttavaa, jos aikaa näiden tehtävien hoitamiseen ei kuitenkaan ole annettu lisää muiden pakollisten töiden ohessa.

Kuinka lääkitysturvallisuuden toteutumista hoivayksiköissä voitaisiin valvoa ja kehittää jatkuvasti?

Kuten monissa muissakin töissä, koulutuksella saadaan varmuutta ja osaamista käytännön työhön. Selkeä vastuunjako on myös tärkeää. Kun tiedetään kuka tekee ja mitä, on helpompaa hoitaa prosessit maaliin. Lääkehoitoprosessi on laaja kokonaisuus ja sisältää niin koko prosessin kehittämistä ja valvontaa kuin myös henkilöstöön liittyviä tekijöitä sekä lääkehoidon ja –huollon käytännön toteuttamisen suunnittelua ja valvomista. Suuri osa lääkehoitoprosessia rakentavista, kehittävistä ja valvovista henkilöistä ei välttämättä ole saanut esimerkiksi minkäänlaista johtamiskoulutusta näihin vaativiin ja tärkeisiin työtehtäviin. Tiedetään, että yli 50% kaikista asukasturvallisuutta uhkaavista poikkeamista liittyy lääkehoitoon. Tähän on tultava muutos. Lääkehoitoprosessin johtajuus – vastuu koko lääkehoitoprosessin toimivuudesta ja turvallisuudesta – on iso asia. Johtajat ja lääkehoidosta vastaavat sairaanhoitajat ansaitsevat tukea ja heidän velvollisuutensa on kehittää osaamistaan vastaamaan nykytarpeita esimerkiksi lääkehoitoprosessin omavalvontaan liittyen.

LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSELLA VOIMAANTUMISTA HOITAJILLE JA TURVAA ASUKKAILLE ITÄ-SUOMALAISESSA HOITOKODISSA

Aloitamme uuden blogiteeman jatkuvan täydennyskoulutuksen merkityksestä hoivatyössä. Miksi jatkuva kouluttautuminen on niin tärkeää?

Keskikokoisessa itä-suomalaisessa hoitokodissa päätettiin panostaa lääkehoidon koulutukseen. Hoitokodin johtajan mukaan kevään hoivakriiseissä paljastuneet puutteet koskettivat myös heidän työyhteisöään. Tiedossa on, että tutkimusten mukaan asukasturvallisuutta uhkaavista poikkeamista, jopa yli 50% liittyy jollain tavalla lääkehoitoon. Vakava lääkityspoikkeama voi viedä jopa päivystykseen, josta asukas ei enää pääsekään palaamaan hoitokotiin, vaan jää vuodeosastolle. Hoitokodin johtoryhmän kanssa tehtiinkin päätös, että lääkehoidon jatkuva täydennyskoulutus hoitokodissa on turvattava.

-Me olemme huomanneet, että meillä sattuu jonkin verran vakavia lääkityspoikkeamia nimenomaan lääkkeillä, joiden käytössä tulee olla erityisen tarkkana. Näitä ovat esimerkiksi varfariini (Marevan) ja huumaavat kipulääkelaastarit. Joskus on esimerkiksi jäänyt kaksi laastaria vahingossa asukkaan iholle samanaikaisesti, kun niitä lääkehoidon kirjauksia ei ole tehty yhdenmukaisesti. Lääkehoidosta vastaavan sairaanhoitajan kanssa keskusteltiin, että nyt on korkea aika kehittää hoitajien osaamista ja samalla myös tarkastella koko lääkehoidon prosesseja uusin silmin.

Lääkehoidosta vastaava sairaanhoitaja puolestaan tunnisti, että lähihoitajilla on paljon hyvää käytännön kokemusta lääkkeistä ja niiden annostelusta.

– He ovat todellisia lääkehoidon ammattilaisia. Lähihoitajat ovat kuitenkin välillä mukana lääkityspoikkeamissa ja olemme aikaisemmin sanoneet heille, että ”tarkkuutta lisää vaan”. Olemme kuitenkin huomanneet, että kun hoitaja on hiljattain opiskellut lääkehoitoa, hän on tarkempi ja kokee osaavansa enemmän. Samaten usein motivaatio kasvaa ottamaan enemmän selvää niistäkin lääkeasioista, jotka eivät vielä ole selkeitä.

Lähihoitajan mukaan kiire ja vähäinen koulutus lääkeasioista estävät joskus hyvän hoidon.

-Meillä on paljon sellaista tietoa, jota ei välttämättä ole johdolla tai lääkärillä. Päivittäin seuraamme asukkaiden hyvinvointia ja myös lääkehoidon onnistumista. Joskus tulee niitä epäonnistumisia, kun joku lääke ei sovikaan asukkaalle. Sitten pitäisi tietää miten siitä voisi raportoida lääkärille. Lääkehoidon koulutuksessa opiskelimme esimerkiksi eri lääkkeiden halutut vaikutukset ja –haittavaikutukset ja kuinka kirjata näitä seuranta-asioita ylös. Saimme myös koulutusta kehitysvammaisten lääkehoidosta mikä oli tosi hyvä juttu! Meillä kun noin puolet asukkaista on kehitysvammaisia ja heillähän se lääkehoito on usein tosi haastavaa. Nyt tuntuu siltä, että monet asiat selkiintyivät ja lääkevirheet ovat vähentyneet.

Hoitokodissa tehtiin periaatteellinen päätös, johon kaikki sitoutuivat. Lääkehoitoon osallistuvien lääkeluvat uusitaan jatkossa kolmen vuoden välein ja lisäksi lähihoitajat saavat vuosittain muutaman tunnin lääkehoidon lisäkoulutuksen verkossa. Lääkehoidosta vastaavat sairaanhoitajat puolestaan käyvät verkko-opintojen ohella kerran vuodessa lähikoulutuspäivässä oppimassa lääkehoitoprosessin kehittämisestä, lääkitysturvallisuudesta ja kuinka johtaa näitä. Lähihoitajat ovat kiitelleet uutta lääkehoidon koulutussuunnitelmaa ja sitä, että vihdoinkin he saavat riittävästi tukea lääkehoidon laadukkaaseen toteuttamiseen.

-Lääkehoidon opiskelu on sujuvaa, kun sitä voi tehdä myös puhelimella missä ja milloin vain. Useimmiten opiskellaan työkoneella sopivissa väleissä, mutta joskus työmatkallakin tulee opiskeltua.

Lääkehoitokoulutuksen lisäksi hoitokodissa on aloitettu osallistamaan kaikkia työntekijöitä enemmän lääkehoitoprosessin suunnittelussa ja sen kehittämisessä. Lääkityspoikkeamia käsitellään kaksi kertaa vuodessa yhteisissä palavereissa, joissa kaikki pääsevät pohtimaan kuinka lääkityspoikkeamia voitaisiin estää tehokkaammin – millaisia suojausmekanismeja voitaisiin kehittää.

”Voimme todella suositella käymäämme Aino-lääkelupakoulutusta, se on ainoa koulutus, joka on todella räätälöity meidän hoitokodeissa toimivien tarpeeseen. Ei mitään turhaa asiaa, kaikki on tarpeellista.”

-Hoitokodin johtaja