LÄÄKITYSTURVALLISUUS KUNTOON – Osa 4/5 Miten tunnistan riskit?

LÄÄKITYSTURVALLISUUS KUNTOON – Osa 4/5 Miten tunnistan riskit?

Lääkityspoikkeamien raportointi ei onneksi ole ainut metodi turvallisen lääkehoidon toteutumisen varmistamisessa ja  seurannassa. Lääkityspoikkeamaraportoinnin lisäksi voidaankin hyödyntää erilaisia muita riskien tunnistamisen työkaluja. Näihin kuuluvat proaktiivinen ja retrospektiivinen riskien arviointi. Lisäksi voidaan hyödyntää muita samanaikaisia apuja, kuten farmaseuttia. Lääkealan ammattilaiset osaavat katsoa lääkehoitoprosessia eri näkökulmista verrattuna hoitajiin ja lääkäreihin.

Miten arvioidaan riskejä proaktiivisesti?

1. Oma-arvioinnit – oman toiminnan tarkastelua (tässä voidaan hyödyntää erilaisia sisäisiä mittareita, esim. kuinka monella prosentilla henkilökunnasta on tarvittavat lääkeluvat voimassa)
2. Hyödyntämällä FMEA metodia (Failure Modes and Effects Analysis), joka on systemaattinen proaktiivinen metodi esimerkiksi lääkehoitoprosessin arviointiin – metodin avulla voidaan tunnistaa mikä voi mennä pieleen ja arvioida erilaisten poikkeamien vaikutuksia. Näin voidaan tunnistaa ne lääkehoitoprosessin kohdat, jotka tarvitsevat kehittämistä.
3. Henkilöstön kokoukset
4. Havainnoivat kävelykierrokset – kuinka meillä toimitaan eri tilanteissa?
5. Turvallisuustiedotteet – voidaan luoda esimerkiksi kuukausittaiset lääkehoidon uutiskirjeet henkilöstölle, joiden avulla tiedotetaan tärkeistä lääkehoidon asioista, kuten lääkitysturvallisuudesta, kuinka ehkäistä riskejä ja toimia vaaratilanteissa

Miten arvioidaan riskejä retrospektiivisesti?

1. IT-järjestelmien tuottamaa dataa hyödyntämällä (esim. katsotaan asukastiedoista takautuvasti mitkä tekijät yksikössä voivat olla syynä iäkkäiden kaatumisiin – onko yhteyttä esimerkiksi lääkehoitoon?)
2. Erilaiset sisäiset raportoinnit (esim. käydään läpi kuinka paljon lääkehoidon vaikuttavuuden seurantaa on kirjattu asukkaiden tietoihin viimeisen kuukauden aikana – onko tietoa riittävästi esimerkiksi hoitavan lääkärin näkökulmasta?)

On tärkeää tiedostaa, että lääkityspoikkeamien raportointi on vain osa turvallisen lääkehoidon kulttuuria. Viimeisessä lääkitysturvallisuuden blogisarjan osassa 5/5 vedetään yhteen avainasiat lääkitysturvallisuuden varmistamiseksi.

Tässä tekstissä on käytetty lähteenä luentoa: Enhance your medication error reporting program to improve global medication safety (Grissinger M.C. 2020, Institute for Safe Medication Practices)

Follow us on