Miten laaditaan lääkehoitosuunnitelma? Osa 2/7: Sisällön rakenne ja järjestys

Miten laaditaan lääkehoitosuunnitelma? Osa 2/7: Sisällön rakenne ja järjestys

Onko moniammatillinen tiimi kasassa? Hyvä!

Tiimin ensimmäinen tehtävä on päättää lääkehoitosuunnitelman rakenne ja asioiden käsittelyn järjestys.

Mitä asioita lääkehoitosuunnitelmassa pitäisi oikeastaan käsitellä?

Turvallinen lääkehoito -opas (THL 14-2015) antaa listan lääkehoitosuunnitelman sisällön vähimmäisvaatimuksista. Listan asiat voidaan jaotella kolmen otsikon alle:

RISKIEN HALLINTA:
-Lääkehoitoon liittyvien riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen
-Seuranta- ja palautejärjestelmät
-Lääkehoidon vaaratapahtumissa toimiminen

HENKILÖSTÖ:
-Henkilöstön vastuut, velvollisuudet ja työnjako
-Opiskelija lääkehoidon toteuttajana
-Lääkehoidon osaamisvaatimukset, osaamisen varmistaminen ja ylläpito
-Turvalliseen lääkehoitoon perehdyttäminen

LÄÄKEHOIDON KÄYTÄNNÖT:
-Lääkehuollon järjestäminen
-Lääkehoidon toteuttaminen
-Lääkehoidon vaikuttavuuden arviointi
-Potilaan ja omaisten ohjaus ja neuvonta
-Dokumentointi ja tiedonkulku

Mikä on hyvä järjestys?

Voitte päättää vapaasti, missä järjestyksessä nämä aiheet käsitellään; taustaprosesseista kohti lääkehoidon toteuttamisen käytäntöjä vai toisin päin. Pitäkää järjestys kuitenkin loogisena. Jos teillä on jo lääkehoitosuunnitelma, käykää se kriittisesti läpi. Onko kaikki aiheet varmasti käsitelty ja onko järjestys lukijan kannalta järkevä?

Tässä vaiheessa on hyvä myös kartoittaa, mitä lääkehoitoon liittyviä dokumentteja tai ohjeita teillä on olemassa. Näitä ovat esimerkiksi lääkelupalomakkeet, perehdytyssuunnitelma, lääkehoitopoikkeaman raportointilomake ja huumausaineen kulutusseurantalomakkeen pohja. Näitä voi liittää lääkehoitosuunnitelman liitteiksi, joihin varsinaisessa tekstissä viitataan.

Panostakaa johdantoon!

Lääkehoitosuunnitelman ensimmäiseksi osioksi on hyvä kirjoittaa johdanto, joka esittelee lukijalle lääkehoitosuunnitelman idean; miksi se on laadittu ja ketä lääkehoitosuunnitelmassa annetut ohjeet velvoittavat? Samalla voitte esitellä lääkehoitosuunnitelman päivittämisen ja muutosten perehdyttämisen vastuuhenkilöt ja käytännöt.

Muistakaa myös itse johdantoa kirjoittaessanne, mikä onkaan lääkehoitosuunnitelman idea. Oletteko laatimassa lääkehoitosuunnitelmaa siksi, että viranomainen sitä vaatii? Vai siksi, että luomalla hyvin suunniteltu, ohjeistettu ja seurattu lääkehoitoprosessi voidaan suojata asukkaita ja heidän hoitajiaan lääkehoitoon liittyviltä haitoilta sekä turvata lääkehoidon tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus? Hoidon täytyy aina auttaa. Se ei saa vahingoittaa.

Toimintayksikölle laaditaan yleinen lääkehoitosuunnitelma, joka toimii pohjana työyksiköiden lääkehoitosuunnitelmille. Jos tämä jako ei ole aivan selvä, ei hätää, se käydään läpi sarjan seuraavassa osassa.

 

Follow us on